Crop Science Polska

Adres

Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie; Gospodarstwo Rolne w Gaju Małym

64-500 Szamotuły

Wizyty w czerwcu

Mapa

Plantacja pokazowa Bayer w Gaju Małym

Struktura zasiewów (obszar około 1200 ha): pszenica ozima - 346 ha; żyto nasienne - 108 ha; pszenżyto - 26 ha; buraki cukrowe - 91 ha; jęczmień jary - 35 ha; łubin - 17 ha; lucerna - 22 ha; facelia - 3 ha; kukurydza - 100 ha; rzepak oz. - 394 ha; pastwiska - 16 ha. Pogłowie bydła wynosi w 2018 roku 2100 sztuki, w tym 820 krów. Hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka jest najważniejszym zadaniem Spółki. Stałe podnoszenie wydajności osiąga dzięki nowoczesnym systemom utrzymania i żywienia zwierząt. W ciągu ostatnich 4 lat zmodernizowano obory z uwięziowych na wolnostanowiskowe wprowadzając tym samym nowoczesne rozwiązania funkcjonalne. W wielkim stopniu poprawione zostały warunki bytowania zwierząt a jednocześnie zmniejszona pracochłonność. Zmechanizowaniu uległy czynności związane z usuwaniem i magazynowaniem obornika w większym stopniu zabezpieczając ochronę środowiska. Obory wyposażone są w hale udojowe z pełnym systemem komputerowym. Wszystkie te inwestycje powodują w efekcie wzrost wydajności i jakości wyprodukowanego mleka.

Komunikaty

Sytuacja na polach – początek kwietnia; Wielkopolska

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych w marcu, znakomita cześć prac dotyczących nawożenia mineralnego została już wykonana. Rzepaki, jak i zboża ozime otrzymały azot w formie RSMS 26 (3). Ilość azotu do podania na wiosnę, została wyliczana w oparciu o analizy glebowe, które pobrane zostały w połowie lutego (Fot. 1.) Podawanie azotu  w formie RSM staje się coraz bardziej popularne, ze względu na równomierność jego podania (i cenę) - także w mniejszych gospodarstwach. To rozwiązanie na poletkach doświadczalnych w Gaju Małym jest stosowane już od kilku lat (Fot. 3).

Pobieranie prób glebowych

Fot. 1. Pobieranie prób glebowych na zawartość azotu (Luty 2021)

Poletka doświadczalne Bayer

Fot. 2. Poletka doświadczalne rzepaku ozimego – Gaj Mały (10 marca)

Nawożenie RSMS

Fot.3. Nawożenie RSMS – uprawa uproszczona Gaj Mały 

Na plantacji rzepaku ozimego można zaobserwować nieliczne objawy suchej zgnilizny kapustnych z porażenia jesiennego. Obecnie rzepaki intensyfikują wzrost – niemniej warunki pogodowe nie należą do idealnych  – temperatury wciąż są niskie. W skutek takiego przebiegu pogody, szkodniki niechętnie nalatują na plantacje – ale jednak  w naczyniach pułapkowych zaobserwowano pierwsze szkodniki łodygowe i jeśli pogoda będzie sprzyjała, wykonany zostanie zabieg insektycydowy przeciwko chowaczom.

Ekspert radzi


Tempo wiosennej wegetacji rzepaku zależy od przebiegu pogody oraz dostępności składników pokarmowych makro i mikroelementów. Kolejnym bardzo istotnym warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju rzepaku jest kontrola chorób grzybowych. Oprysk profilaktyczny lub interwencyjny fungicydem Tilmor 240EC w dawce 1L/ha, pozwoli na wiosenne zwalczanie najgroźniejszych chorób rzepaku: suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych i mączniaka rzekomego.
Należy pamiętać także o kontynuacji monitoringu nalotów szkodników łodygowych poprzez wykorzystanie  praktycznych i pomocnych żółtych naczyń. Progi szkodliwości dla chowacza brukwiaczka i chowacza czterozębnego wynoszą odpowiednio 10  i 20 chrząszczy, odłowionych w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni.
Rekomendowanym rozwiązaniem do zwalczania szkodników łodygowych jest zastosowanie technologii insektycydowej D-ACT,  składającej  się z dwóch produktów Decis Mega 50 EW i Kestrel 200 SL.

 

Na plantacjach pokazowych  Centrum Doradztwa Technicznego w Gaju Małym stosowane  są uproszczenia uprawowe.

Pszenica ozima

W celu odpowiedniego przygotowania stanowisko po rzepaku  dla pszenicy ozimej, wykonano następujące zabiegi agrotechniczne. Na ściernisku (po rzepaku) wykonano zabieg herbicydem nieselektywnym Roundup 360 Plus w dawce 3 l/ha. Celem było zniszczenie samosiewów rzepaku  oraz innych chwastów jedno i dwuliściennych. 7 dni po oprysku  wykonano zabieg broną talerzową w celu mechanicznej uprawy podorywkowej. Na tak przygotowaną glebę tuż przed siewem zbóż, rozsiano nawóz NPK 8-20-30 w ilości 300kg/ha, a następnie całość uprawiono agregatem przedsiewnym z głębokim spulchnianiem, wymieszaniem nawozu oraz jednoczesnym wyrównaniem powierzchni gleby.   

Pszenica ozima została zasiana 26 września. Chłodna i  wilgotna  pogoda sprawiła, iż obecnie osiągnęła ona fazę rozwojową  BBCH 12 tj. dwóch liści właściwych. Na kontroli dominują następujące gatunki chwastów: samosiewy rzepaku, fiołek polny, maruna bezwonna oraz bodziszek drobny Wymienione gatunki chwastów osiągnęły fazę liścieni i pierwszej pary liści właściwych.

Na pozostałej powierzchni plantacji pokazowej pszenicy w fazie BBCH 11 tj. 1 liścia właściwego, zastosowano zabieg herbicydowy Bacara Trio 516 SC w dawce 0,45l/ha.

Pszenica ozima w trakcie zabiegu Bacara Trrio 516 SC

Pszenica ozima w trakcie zabiegu Bacara Trrio 516 SC

 

W wyniku bardzo dobrego uwilgotnienia gleby oraz idealnej fazy rozwojowej chwastów w trakcie zabiegu (faza liścieni) - efekt chwastobójczy jest bardzo dobry.  

Efekt chwastobójczy po herbicydzie Bacara Trio
Efekt chwastobójczy po herbicydzie Bacara Trio  

 

Rzepak ozimy

Poletka doświadczalne z rzepakiem ozimym  zostały zasiane 24 sierpnia.Warunki do wschodów po zasiewie były sprzyjające ze względu na często pojawiające się opady. W uprawie uproszczonej, dobre uwilgotnienie gleby jest kluczowe dla równomiernych wschodów. Wyrównane rośliny pod względem wielkości w znaczny sposób ułatwiają wybór najlepszego terminu do aplikacji środka. Obecnie rośliny rzepaku osiągnęły fazę BBCH18 -19, tj. wykształciły 8-9 liść.

Rzepak ozimy w fazie BBCH 18 -19
Rzepak ozimy w fazie BBCH 18-19  

 

Jesienna ochrona rzepaku przed chorobami grzybowymi – głównie suchą zgnilizną kapustnych wraz z regulacją pokroju roślin  -  została przeprowadzona z zastosowaniem   fungicydu Tilmor 240 EC. Zabieg wykonano w fazie 4-6 liści w dawce 0,75 l/ha.

Objawy suchej zgnilizny kapustnych na liściach rzepaku
Typowe objawy suchej zgnilizny kapustnych na liściach rzepaku

Zwalczanie szkodników to kolejny krok w ochronie rzepaku. W mijającym sezonie obserwowano silna presję śmietki kapuścianej i pchełki rzepakowej, której objawy  żerowania (wygryzione otwory w liściach) można zaobserwować jeszcze w obecnej chwili.

Rzepak z widocznymi objawami żerowania pchełki rzepakowej
Rośliny rzepaku z widocznymi objawami (otwory w liściach) żerowania pchełki rzepakowej

Ekspert radzi

Plantacje rzepaku ozimego należy lustrować pod kątem pojawienia się szkodników. Obecnie nie zauważamy już nalotów mszyc i gnatarza rzepakowca. Jeśli jednak takie naloty się pojawią - do zwalczania tych szkodników zostanie zastosowany Decis Mega 50EW w dawce 0,15 l/ha. Na plantacjach późno sianych pszenic ozimych, które ze względu na zbiór przedplonu zostały nie tak dawno wysiane a obecnie nie przekraczają fazy 3 liści właściwych, zalecane jest wykonanie jesiennego zabiegu herbicydowego. Rekomendowanym produktem jest Bacara Trio  516 SC  w dawce 0,45 l/ha. Herbicyd służy do zwalczania miotły zbożowej i pozostałych chwastów dwuliściennych. Środek należy stosować po wschodach zbóż - do fazy trzech liści (BBCH 10-13).

Gaj Mały – rejon Wielkopolski    

W Wielkopolsce rzepaki ozime rozpoczęły okres kwitnienia. Na plantacjach niechronionych przeciwko chowaczom łodygowym widoczne są deformacje pędów w postaci zgrubień oraz otworów (poniżej wykształconego kwiatostanu) będących efektem żerowania chowaczy. Standardowo wykonywane dwa zabiegi fungicydowe przeciwko zgniliźnie twardzikowej  - w tym sezonie (jeśli opady deszczu nie wystąpią) zostaną zastąpione jednorazową aplikacja pod koniec okresu kwitnienia i w połączeniu ze zwalczaniem szkodników łuszczynowych. W zbożach ozimych brak objawów chorób, jeśli pojawią się opady deszczu można się spodziewać nasilonego ataku rdzy.


Rzepak ozimy z zdeformowanym pędem – efekt żerowania chowacza    

Pszenica ozima
Plantacja doświadczalna pszenic ozimych w fazie drugiego kolanka (BBCH 32)

Ekspert radzi

Po osiągnięciu stadium pełni kwitnienia (BBCH 65) i zauważeniu pierwszych opadających płatków kwiatowych rzepaku,  należy rozważyć wykonanie zabiegu fungicydowego   przed najgroźniejszą chorobą w kwitnieniu tj. zgnilizną  twardzikową – rekomendowanym produktem jest Propulse 250 SE w dawce 1l/ha. 
W celu  jednoczesnego zwalczania chorób grzybowych w rzepaku (zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych) oraz szkodników łuszczynowych (chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika) w jednym oprysku - należy bezwzględnie pamiętać o doborze odpowiednich środków do sporządzenia takiej mieszaniny zbiornikowej.

Dla bezpieczeństwa zabiegi insektycydowe w rzepaku (i te łączone z fungicydem) wykonujemy po wieczornym oblocie pszczół.
Warto także zasilić zboża ozime w sposób dolistny makro i mikro - elementami  ze względu na ograniczone pobieranie składników mineralnych z gleby - powodowane obecną suszą.

Rejon środkowo-zachodni Polski

Pomimo znacznego ochłodzenia (przymrozki -6 do -8st C) rzepaki nie ucierpiały, spowolniły jednak tempo wzrostu i znajdują się obecnie w fazie wydłużania pędu.
Na rosnących pędach, nie widać uszkodzeń (pęknięć)- tzw. listew mrozowych, a przewieszone liście to naturalna reakcja na tak niskie temperatury.

Rzepak po silnych przymrozkach
Rzepak po silnych przymrozkach

Ekspert radzi:

1. Warunkiem powrotu rzepaku do szybkiej i zdrowej wegetacji będzie profilaktyka przed infekcjami grzybowymi w postaci zabiegów fungicydowych – uszkodzone tkanki są bowiem otwartym oknem dla chorób grzybowych.
2. W obecnej sytuacji - kiedy rzepak sam spowolnił swój wzrost - nie należy nadmiernie go „skracać„. Warto zatem, skupić się na walce z chorobami. Rzepak w takich warunkach ulega osłabieniu a to powoduje, że jest bardziej narażony na infekcję chorób.
3. Po ustabilizowaniu się temperatur, rekomendujemy zastosowanie fungicydu Tilmor 240EC w dawce 1L/ha. Produkt zwalcza  najważniejsze choroby: suchą zgniliznę kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego.
4. Przypominamy również o wystawieniu żółtych naczyń w celu kontroli nalotów szkodników łodygowych rzepaku.

Ostatnie załamanie pogody decydująco wpłynęło na prace w rolnictwie. Duże gospodarstwa wyruszyły w pole z nawozami 1 – go  marca. Rzepaki w okolicy głównie naworzone są roztworem saletrzano – mocznikowym (RSM).  Gospodarze, którzy nie mają przystosowanych opryskiwaczy do rozlewania nawozu zastosowali siarczan amonu i czekają z drugą dawką azotu w postaci salety amonowej. Rolnicy, którzy nie wjechali w pole z nawozami czekają na obeschnięci by nie porobić kolein. Jak widać ochłodzenie nieco przystopowało prace i wegetację, lecz wcześniejsze wyższe temperatury średniodobowe zrobiły swoje.

Rzepaki mają świerze przyrosty włośników, a w przekroju przez pęd widać już pączki. Jest to odpowiedni moment na wystawienie naczyń do monitoringu szkodników. W pierwszej kolejności pojawiać się mogą chowacz galasówek (Ceutorhynchus pleurostigma Marsh.) chowacz granatek (Ceutorhynchus sulcicollis Payk.) chowacz brukwiaczek (Ceutorhynchus napi Gyll.). Próg szkodliwości oceniamy monitorując naczynia i wynosi on 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni lub 2 - 4 chrząszczy na 25 roślinach.

Nieco później, choć nie jest to regułą pojawia się chowacz czterozębny (Ceutorhynchus quadridens Panz.). Gatunek ten można łatwo odróżnić od pozostałych ze względu na charakterystyczną białą plamkę na „plecach”. Na zwalczanie szkodników w rzepaku zalecamy Proteus 110 OD w dawce 0,6 l / ha po przekroczeniu progu szkodliwości szkodnika.  

Opiekun Centrum

Chcesz odwiedzić naszą plantację pokazową? Skontaktuj się z opiekunem Centrum Doradztwa Technicznego.
;