Crop Science Polska

Informacja dotycząca prywatności danych

W niniejszym dokumencie Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158, wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) chce przekazać Uczestnikowi informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych.

 
  1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Bayer Sp. z o.o.,
  2. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Dla Gospodarstw Rolnych „Paliwo Na Zabieg Komplet”, zwanej dalej „Akcją Promocyjną”;
  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w Akcji promocyjnej w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej;
  4. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z przystąpienia Uczestnika do Akcji Promocyjnej [art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) RODO];
  5. dane osobowe Uczestnika uzyskujemy w związku z przystąpieniem Uczestnika do Akcji Promocyjnej;
  6. dane osobowe Uczestnika mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  7. dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i rozpoznania reklamacji i ewentualnych roszczeń z nim związanych;
  8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (będzie skutkować to zaprzestaniem uczestnictwa w Akcji Promocyjnej);
  9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna i, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  10. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub pisma do siedziby firmy Bayer Sp. z o.o. mieszczącej się pod adresem Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa.

Więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem: http://www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php