Crop Science Polska

Polityka prywatności do konkursu „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane”

Bayer Sp. z o.o. (dalej "my", "nas" i "nasz"), jako administrator danych osobowych, pragnie przekazać Ci informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Postępowanie z danymi osobowymi

Cel, podstawa prawna przetwarzania i kategorie danych osobowych

Organizacja konkursu na Profilu Facebookowym Dekalb Polska: „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane”

W celu zorganizowania konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie konkursu przetwarzamy następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko/Pseudonim na Facebooku
• Adres e-mail

Przystępując do konkursu „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane” akceptujesz również Regulamin konkursu, który jest dostępny pod postem konkursowym. Tworzy to umowę pomiędzy Tobą a nami. Podstawą prawną jest więc też to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia niezbędnych kroków do zawarcia z Tobą umowy i/lub wykonania umowy z Tobą, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Podanie Twoich danych dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu bądź przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

 

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród

Jeżeli zostaniesz zwycięzcą konkursu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe w celu wysłania Ci nagrody:
• Imię i nazwisko
• Adres pocztowy
• Telefon komórkowy

Jeżeli zostaniesz zwycięzcą, opublikujemy również Twoje dane osobowe (imię i nazwisko/pseudonim Facebookowy) na profilu Dekalb Polska na Facebooku.

Procesowanie danych jest niezbędne do poinformowania uczestnika o wygranej oraz wysłania nagrody zgodnie z warunkami umowy zaakceptowanymi przez osobę, której dane są przetwarzane. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia niezbędnych kroków do zawarcia z Tobą umowy i/lub wykonania umowy z Tobą, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci nagrody.

Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Przekazywanie danych osobowych

Przetwarzanie na zlecenie

Do przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (np. w celu wsparcia IT lub usług w chmurze).

Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym z Grupy Bayer, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Organy i instytucje państwowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym organom i instytucjom państwowym, jeśli jest to prawnie wymagane lub konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Prawnicy zewnętrzni

W celu wsparcia decyzji prawnych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy udostępniać Twoje dane osobowe prawnikom zewnętrznym.

 

Potencjalni nabywcy w kontekście fuzji i przejęć.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy w przypadku przejęcia, fuzji lub innego rodzaju tranzycji korporacyjnej lub majątkowej obejmującej zmianę własności lub kontroli dotyczącej nas lub naszych usług. 

 

Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Organizacja konkursu 

 

Informacje dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

 

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

• Prawo do dostepu do o przechowywanych przez nas danych osoby, której dane dotyczą;
• Prawo do wnioskowania o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika;
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na nasz własny uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• Prawo do przenoszenia danych;
• Prawo do wniesienia skargi do urzędu nazdzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z przysługujących mu praw, powinien złożyć swój wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy) lub kontaktując się z nami za pośrednictwem danych wskazanych niżej.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych, prosimy o przesłanie prośby do Privacy.Poland@bayer.com lub o kontakt z naszym inspektor ochrony danych firmy pod adresem:

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskich 158
02-326 Warszawa
Polska

 
 Data ostatniej aktualizacji: 12-07-2023