Crop Science Polska

Regulamin konkursu „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane” (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Bayer Sp. z o.o., z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338 NIP: 5260019068, REGON: 010374922 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony jest na platformie Facebook. Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz Regulamin zostaną opublikowane w formie postu konkursowego na stronie www.facebook.com/DekalbPolska  (zwanej dalej “Fanpage”).

4. Konkurs trwa od dnia 19.07.2023 r. godz. 15:00 do 20.08.2023 r. godz. 23:59.

5. Fundatorem nagrody jest Organizator.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Konkursu lub Regulaminu.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

8. Celem Konkursu jest promowanie sprzedawanych przez Organizatora nasion rzepaku Dekalb.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 10 nagród w postaci okularów firmy Polaroid z logo Dekalb na etui („Nagroda1”) o wartości 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych brutto oraz 10 nagród w postaci: hamaka ogrodowego z logo jednego z produktów Bayer („Nagroda2”) o wartości 141,45 (sto czterdzieści jeden złotych, czterdzieści pięć groszy) złotych brutto.

2. Nagrody zostaną wręczone 20 (dwudziestu) osobom wyłonionym w sposób wskazany w §5 Regulaminu.

3. Do Nagrody przewidziana jest nagroda dodatkowa w wysokości 11,11% Nagrody na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. Dodatkowa nagroda pieniężna, przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w konkursie, nie zostanie wydana, lecz zostanie wpłacona przez Organizatora tytułem podatku do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę.

4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Dekalb Polska. 

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, dobrowolny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu, poniżej.

3. Post konkursowy zostanie opublikowany na Fanpage’u w dniu 19.07.2023 r. i będzie zawierał treść konkursową: „Żniwa rzepaczane czas start! Weź udział w naszym konkursie. Wyślij nam pocztówkę z krótkimi pozdrowieniami i wygraj super nagrody. Co należy zrobić? Opublikuj do 20 sierpnia w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie ze żniw rzepaczanych i napisz w kilku słowach za co cenisz odmiany rzepaku marki Dekalb”. 

4. Aby zgłosić swój udział do Konkursu należy w komentarzu do posta konkursowego opublikować zdjęcie ze żniw rzepaczanych oraz jak najbardziej kreatywną i oryginalną odpowiedź na pytanie konkursowe o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Praca konkursowa odpowiadająca na pytanie wskazane w ust. 4 powyżej, musi mieć postać opisu słownego i zdjęcia (dalej: „Praca Konkursowa”).

6. Dokonanie Zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

7. Niedozwolone jest dostarczanie w ramach Konkursu treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszającym prawo lub dobre obyczaje, w tym:

a) zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
b) nawołujących do nienawiści – w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, pochodzenie etniczne, przynależność państwową, orientację seksualną;
c) obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
d) propagujących ideologię narodowego socjalizmu, faszyzmu, komunizmu lub inną ideologię totalitarną;
e) godzących w dobra osobiste Organizatora lub jakichkolwiek innych osób trzecich;
f) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
g) naruszających prawo do wizerunku osób trzecich;
h) promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
i) promujących produkty lub usługi inne niż te oferowane przez Organizatora;
j) zawierających antyreklamę marki, produktów lub usług oferowanych przez Organizatora.

8. W Konkursie podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę Prace Konkursowe, co do których Organizator ustali, że naruszają one ust. 5 lub w inny sposób naruszają Regulamin.

9. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.

§ 5. PRZYZNANIE I ODBIÓR NAGRÓD

1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez komisję powołaną przez Organizatora na podstawie kryteriów kreatywności i oryginalności Prac Konkursowych.

2. Organizator nagrodzi 10 pierwszych miejsc „Nagroda1” oraz 10 drugich miejsc „Nagroda2”.

3. Wybór Laureata konkursu odbędzie się w terminie 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku.

5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/DekalbPolska 

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage’u wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko;
b) adres korespondencyjny;
c) numer telefonu;
d) adres mailowy.

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

8. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana zwycięzcy do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5.

9. Nagrody zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika. W przypadku braku odbioru przesyłki, Nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organizatora, ale nie dłużej niż do 30 września 2023 roku. Brak odbioru Nagrody w powyższym terminie będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do niej.

§ 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Dokonując zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada uprawnienia do Pracy Konkursowej, umożliwiające mu zgłoszenie jej do Konkursu oraz udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa poniżej, oraz że taka treść nie narusza praw wyłącznych osób trzecich, w tym cudzych praw autorskich.

2. W zakresie, w jakim Praca Konkursowa stanowi utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), z momentem otrzymania zgłoszenia do Konkursu przez Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji, z prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji), na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla celów realizacji Konkursu.

3. Udzielona licencja, o której mowa w ust. 2, obejmuje również, w wypadku przyznania nagrody w Konkursie, publikowanie Pracy Konkursowej (w całości lub w części, według wyboru licencjobiorcy) na stronach internetowych Organizatora w portalach społecznościowych (w tym Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). Licencja ta obejmuje w szczególności zwielokrotnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej techniką cyfrową oraz rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet). Udzielona licencja uprawnia również licencjobiorcę do korzystania i rozporządzania opracowaniami nagrodzonej Pracy Konkursowej, a także do rozpowszechniania jej w połączeniu z innymi utworami. W zakresie udzielonej licencji Uczestnik zezwala ponadto na rozpowszechnianie jego Pracy Konkursowej bez oznaczenia autorstwa lub z oznaczeniem autorstwa – według wyboru licencjobiorcy.

4. Licencjobiorca nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu.

5. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 2-3, Uczestnikowi nie przysługuje świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie, przyznawana i wydawana zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Uczestników podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora wskazany  w  wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem „Konkurs  „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane – reklamacja” lub za pośrednictwem e-maila na adres e-mail: agnieszka.zografska.ext@bayer.com z zalecanym tematem wiadomości: „Konkurs  „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane – reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora na podstawie Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Konkurs nie stanowi gry losowej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Załącznik nr 1
 

Polityka Prywatności

 
Bayer Sp. z o.o. (dalej "my", "nas" i "nasz"), jako administrator danych osobowych, pragnie przekazać Ci informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Postępowanie z danymi osobowymi

Cel, podstawa prawna przetwarzania i kategorie danych osobowych

Organizacja konkursu na Profilu Facebookowym Dekalb Polska: „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane”

W celu zorganizowania konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz kontaktu w sprawie konkursu przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko/Pseudonim na Facebooku
Adres e-mail

Przystępując do konkursu „Pocztówka z pola – żniwa rzepaczane” akceptujesz również Regulamin konkursu, który jest dostępny pod postem konkursowym. Tworzy to umowę pomiędzy Tobą a nami. Podstawą prawną jest więc też to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia niezbędnych kroków do zawarcia z Tobą umowy i/lub wykonania umowy z Tobą, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Podanie Twoich danych dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres maksymalnie 2 miesięcy od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu bądź przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu udziału w Konkursie.

 

Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród

Jeżeli zostaniesz zwycięzcą konkursu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe w celu wysłania Ci nagrody:
Imię i nazwisko
Adres pocztowy
Telefon komórkowy

Jeżeli zostaniesz zwycięzcą, opublikujemy również Twoje dane osobowe (imię i nazwisko/pseudonim Facebookowy) na profilu Dekalb Polska na Facebooku.

Procesowanie danych jest niezbędne do poinformowania uczestnika o wygranej oraz wysłania nagrody zgodnie z warunkami umowy zaakceptowanymi przez osobę, której dane są przetwarzane. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wyżej wymienionym celu jest to, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia niezbędnych kroków do zawarcia z Tobą umowy i/lub wykonania umowy z Tobą, art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci nagrody.

Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Przekazywanie danych osobowych

Przetwarzanie na zlecenie

Do przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu (np. w celu wsparcia IT lub usług w chmurze).

Tacy usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

 

Podmioty stowarzyszone

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym z Grupy Bayer, jeśli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Organy i instytucje państwowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom ścigania lub innym organom i instytucjom państwowym, jeśli jest to prawnie wymagane lub konieczne do celów opisanych powyżej.

 

Prawnicy zewnętrzni

W celu wsparcia decyzji prawnych oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami możemy udostępniać Twoje dane osobowe prawnikom zewnętrznym.

 

Potencjalni nabywcy w kontekście fuzji i przejęć.

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe potencjalnemu nabywcy w przypadku przejęcia, fuzji lub innego rodzaju tranzycji korporacyjnej lub majątkowej obejmującej zmianę własności lub kontroli dotyczącej nas lub naszych usług. 

 

Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Organizacja konkursu 

 

Informacje dotyczące praw osoby, której dane dotyczą

 

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

Prawo do dostepu do o przechowywanych przez nas danych osoby, której dane dotyczą;
Prawo do wnioskowania o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na nasz własny uzasadniony interes, interes publiczny lub profilowanie, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do urzędu nazdzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z przysługujących mu praw, powinien złożyć swój wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://www.bayer.com/en/contacting-data-privacy) lub kontaktując się z nami za pośrednictwem danych wskazanych niżej.

 

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych, prosimy o przesłanie prośby do Privacy.Poland@bayer.com lub o kontakt z naszym inspektor ochrony danych firmy pod adresem:

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskich 158
02-326 Warszawa
Polska

 
 Data ostatniej aktualizacji: 12-07-2023