Crop Science Polska

Informacje

Data

Tagi

kukurydza w Polsce, zaprawianie, zaprawy nasienne, zaprawianie kukurydzy, zaprawa do kukurydzy

Wyjątkowa kombinacja zapraw nasiennych

Miejscem pracy  rolnika jest pole,  a ściślej mówiąc  gleba – szczególnie jej wierzchnia warstwa zwana rolą. Jej właściwości i kondycja decydują o wydajności każdej uprawy. Jest ona czynnikiem, który determinuje opłacalność produkcji rolnej. Odpowiednie technologie uprawy, które wpływają na żyzność gleby i jej bioróżnorodność, gwarantują lepszą  kondycję roślin i zwiększają szansę na sukces uprawy.

Pole kukurydzy Dekalb

Pole kukurydzy.


Przeciwdziałanie zmniejszaniu bioróżnorodności

Intensyfikacja działań rolniczych oraz błędy agrotechniczne negatywnie wpływają na właściwości fizykochemiczne oraz bioróżnorodność gleb. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy mają zniwelować skutki tych działań. Na rynek wprowadzane są produkty całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska. Mają one odbudować mikroflorę glebową i poprawić bioróżnorodność. Ważnymi celami ich stosowania są także:
// pozytywny wpływ na kondycję roślin,
// zwiększenie produktywności. 

 

Dzięki zastosowaniu tego typu preparatów rolnictwo wpisuje się w ogólnoświatowy trend związany z optymalizacją gleb i wód oraz poprawą jakości płodów rolnych.

 

Wzmocniona ochrona na start

Rozwiązania Acceleron Seed Applied Solutions zastosowane w kukurydzy DEKALB to wyjątkowa kombinacja zapraw nasiennych, łącząca w sobie produkty fungicydowe i biologiczne. Te zintegrowane rozwiązania kompleksowo chronią uprawy na początku sezonu: 
//
poprawiają kondycję, 
// zwiększają wyrównanie i wigor roślin, 
// maksymalizują potencjał plonowania. 

Środki biologiczne zwiększają również dostępność i wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie, sprzyjając rozwojowi korzeni i pędów.

 

Dotychczasowe badania i doświadczenia, a także praktyka rolnicza potwierdzają wszechstronne korzyści płynące ze stosowania preparatów czynnych biologicznie:
//
mają bardzo korzystny wpływ na ogólny rozwój i wzrost roślin,
// wspomagają odporność upraw na wszelkiego rodzaju stresy środowiskowe, w tym podatność na porażenie patogenami,
// zwiększają tolerancję roślin na niekorzystną aurę. 

Dzięki ich użyciu osiągnąć można wysoki 
i jakościowo zadowalający plon, nawet w trudnych 
warunkach uprawowych. To niezwykle istotne 
w uprawie kukurydzy, dla której największymi 
zagrożeniami są okresowe susze. To właśnie one 
limitują plonowanie.

Mikroorganizmy glebowe

Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę w obiegu pierwiastków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania roślin. 

//
Dzięki nim rozkładana jest materia organiczna – źródło składników pokarmowych i związków próchnicotwórczych. 
// Specyficzne interakcje zachodzące w ryzosferze stymulują rozwój korzeni oraz części nadziemnych roślin. 
// Są odpowiedzialne za zwiększenie odporności roślin na stresy, przede wszystkim środowiskowe, efektywniejsze zaopatrzenie w składniki pokarmowe i substancje bioaktywne. 
// Symbioza tworzona przez korzenie roślin z grzybami mikoryzowymi przynosi profity roślinom. Wspomagane zostaje pobieranie wody i soli mineralnych. Tworzona jest naturalna bariera ochronna przed fitopatogenami. Niektóre z saprofitycznych grzybów intensyfikują procesy przemiany materii organicznej, zwiększają dynamikę i zdolność kiełkowania. Dzięki ich zdolnościom do szybkiego zasiedlania następuje zahamowanie czynników chorobotwórczych, a przez to zwiększa się zdrowotność upraw.

Badania wskazują, iż kooperacja grzybów z rośliną może nawet tysiąckrotnie powiększyć strefę penetrowania gleby.

Niezwykła symbioza, czyli mikoryza

Mikoryza to symbioza roślin i grzybów. Dzięki niej roślina ma ułatwiony dostęp do składników pokarmowych i wody, natomiast grzyby korzystają z cukrów, które pobierają z tkanki korzeniowej rośliny. Grzyby mikoryzowe mają bardzo pozytywny wpływ na wzrost i plonowanie roślin. 


//
Poprawiają zaopatrzenie roślin w wodę. Zwiększają pobieranie z gleby przez nie wielu składników pokarmowych. 
// Niwelują możliwości porażenia korzeni roślin przez patogeny 
odglebowe.
// Rośliny z mikoryzą cechują się wyższą tolerancją na stresy abiotyczne. 
// Zwiększa się wydajność fotosyntezy.

Dodatkowo grzyby mikoryzowe wpływają bardzo pozytywnie na właściwości gleby. Produkują specyficzne białka, które stanowią bardzo trwałe lepiszcze dla gruzełek glebowych. Chronią glebę przed erozją. Zabezpieczają także składniki odżywcze przed wymywaniem, zwiększają penetrację wody w glebie i ograniczają skutki zmęczenia gleby.

 

B-360 – LCO (LIPOCHITOOLIGOSACHARYDY)

Co to jest LCO?
// Symbiotyczny związek sygnałowy (= cząsteczka sygnałowa) – związek nieożywiony (nie jest to mikroorganizm)
// Umożliwia komunikację między rośliną a mikroorganizmami

B-360 Lipochitooligosacharydy

1. INTERAKCJE PRESYMBIOTYCZNE
B-360 zawiera cząsteczkę LCO (lipochitooligosacharydu), która ma zasadnicze znaczenie w powstawaniu związku symbiotycznego między korzeniami roślin a grzybami mikoryzowymi. B-360 działa na dwa sposoby:
// wysyła do rośliny sygnał, który otwiera drzwi komórek korzenia dla grzybów mikoryzowych,
// stymuluje kiełkowanie zarodników grzybów mikoryzowych, wytwarzając strzępki grzybni.

2.
USTANOWIENIE SYMBIOZY MIKORYZOWEJ 
Grzyby mikoryzowe mogą następnie przedostać się do komórek korzenia i zacząć kolonizować roślinę, łącząc się z korą pierwotną jej korzenia.

3.
ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI FUNKCJONALNEJ KORZENIA
Funkcjonalna objętość korzenia (korzeń rośliny + wyjątkowa sieć grzybów mikoryzowych) zwiększa się, dzięki czemu roślina ma dostęp do większej powierzchni gleby oraz do składników odżywczych i wody, które wcześniej nie znajdowały się w jej zasięgu. Przeciętnie dzięki temu plony mogą się zwiększyć o 2%*. 

 

Kontrola B-360

Po zastosowaniu biologicznego nawozu B-360 zaobserwowano dwukrotny wzrost obfitości występowania grzybów mikoryzowych w porównaniu z kontrolą oraz trzykrotny w porównaniu z sytuacją wyjściową, sprzed siewu kukurydzy.

 

Nowy wymiar wspierania uprawy kukurydzy, czyli o B-360

B-360 to biologiczny nawóz do otoczkowania nasion kukurydzy na bazie technologii LCO (lipochitooligosacharydów). Preparat ten stymuluje rozwój grzybów mikoryzowych i dedykowany jest uprawie kukurydzy. Zawiera lipochitooligosacharydy – symbiotyczne cząsteczki sygnałowe umożliwiające komunikację pomiędzy rośliną a grzybem. Mają one zasadnicze znaczenie w powstawaniu związku symbiotycznego pomiędzy korzeniami roślin a grzybami mikoryzowymi. Ich mechanizm działania polega na wysyłaniu do rośliny sygnału, który „otwiera drzwi” komórek korzenia dla grzybów mikoryzowych, oraz na stymulacji kiełkowania ich zarodników, wytwarzających strzępki grzybni. Grzyby mikoryzowe mogą następnie przedostać się do komórek korzenia i zacząć kolonizować roślinę, łącząc się z korą pierwotną jej korzenia. Dzięki temu zwiększa się objętość funkcjonalna systemu korzeniowego. Z kolei zwiększona penetracja gleby sprawia, że kukurydza zyskuje dostęp do znacznie większej ilości wody i składników pokarmowych. Uprawa kukurydzy w naturalny sposób stymuluje faunę mikoryzową w glebie.

 Kluczowe znaczenie dla kukurydzy 
 w okresie kiełkowania, wschodów  
 i kwitnienia ma zapewnienie możliwości 
 pobierania wody z gleby na większej  
 głębokości. 

B-360 sposobem na przeciwdziałanie skutkom suszy

W Polsce od wielu lat obserwujemy niedobór lub niekorzystny rozkład opadów, które powodują stale pogłębiający się deficyt wody w glebie. Rezultatem takiego przebiegu pogody są spadki plonu kukurydzy, powstałe na skutek gorszego zapylenia kolby i wytworzenia mniejszej liczby ziaren. Niedobory wody są szczególnie niebezpieczne na słabszych stanowiskach o mniejszej pojemności wodnej. W stresowych warunkach uprawowych bardzo ważne jest, aby kukurydza miała dostęp do wody zgromadzonej w głębszych warstwach gleby. W glebach zwięzłych, o złej strukturze korzenie kukurydzy nie sięgają głębszych poziomów i znajdującej się tam wody, co, w skrajnych przypadkach, może doprowadzić do uschnięcia roślin.

W uprawie kukurydzy występują dwa newralgiczne momenty, podczas których deficyt wody może znacząco obniżyć plonowanie:
// kiełkowanie i wschody,
// kwitnienie.

 

B-360 dobrze się sprawdza w optymalnych warunkach uprawowych, ale doświadczenia pokazują, że pełny potencjał biologicznego nawozu ujawnia się w warunkach stresu wodnego, który wzmacniając proces symbiozy i wymiany między rośliną a grzybem pomaga roślinie przezwyciężyć deficyt wody. A to z kolei wpływa na utrzymanie prawidłowego tempa wzrostu oraz wytworzenie prawidłowej ilości biomasy.

 

Sucha masa

Sucha masa oznacza wagę rośliny bez wody.
Jest to rzeczywista waga rośliny.

 

Źródło: 2020, badania laboratoryjne Fertil’innov. 5 powtórzeń. Stres w granicach 30-60% może występować co rok

 

Ogólnie rzecz biorąc, im większy stres wodny, tym większy ubytek biomasy.
Bez stresu wodnego B-360 umożliwia zwiększenie suchej biomasy B-360 sprzyja wzrostowi w warunkach bez stresu. W warunkach umiarkowanego i dużego stresu wodnego sucha masa przyrasta przy zastosowaniu B-360 nawet po dwóch miesiącach stresu B-360 umożliwia przezwyciężenie stresu wodnego przez kukurydzę, wspierając wzrost i utrzymując prawidłową ilość biomasy.

 

Badanie kolb

Badanie kolb kukurydzy

Źródło: 2020, badania laboratoryjne Fertil’innov. 30 roślin = 5 powtórzeń. Stres w granicach 30-60% może występować co rok

 

Obserwacja:

Liczba kolb na 30 roślinach kukurydzy przy zastosowaniu B-360 jest ogólnie wyższa. Roślina zaprawiona B-360 ma również największe kolby. Sucha masa kolb jest również najwyższa po zastosowaniu B-360. W warunkach stresu masa przekracza wartość dla rośliny bez stresu o 76% w przypadku umiarkowanego stresu oraz o 64% w przypadku dużego stresu.

 

Obserwacja B-360

Porównanie kolb kukurydzy.

 

Wnioski:

B-360 zwiększa masę kolb kukurydzy w warunkach stresu wodnego, co w sytuacji niedoboru wody może zapobiec zmniejszeniu plonów.

 

Wpływ B-360 na plon kukurydzy

Uzyskane plony*

Wpływ B-360 na plon kukurydzy

     Fungicyd         Fungicyd + B-360

* Doświadczenia w UE, 2016-2018Sklep internetowy Dekalb

W naszej ofercie dostępne są zarówno nasiona kukurydzy zaprawiane standardowo zaprawą fungicydową Redigo M, jak i nasiona w opcji zaprawy Acceleron Standard czyli Redigo M+B360. Należą do nich odmiany: DKC3888, DKC3595 oraz DKC4098. Te zintegrowane rozwiązania chronią uprawy przed negatywnym wpływem chorób na początku sezonu, poprawiając wigor początkowy i wyrównanie roślin, a tym samym zwiększając ich potencjał plonowania.

Odbierz 5% zniżki na kukurydzę Dekalb w naszym sklepie internetowym

Polecane produkty