Crop Science Polska

Ochrona środowiska

Bayer Sp. z o.o. jako prowadzący Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer, 05-870 Błonie. Pass 20H zaliczony do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 261a ustawy Prawo Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

 1. Prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer, 05-870 Błonie, Pass 20H jest Spółka Bayer Sp. z o.o. z/s 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie  158.

 2.  

 3. Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer Sp. z o.o., zlokalizowany w miejscowości Pass pod numerem 20 H, 05-870 Błonie podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zgodnie z wymaganiami artykułu 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Bayer Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia właściwym organom ww. zakładu oraz opracowała i przekazała właściwym organom program zapobiegania awariom.

 4.  

 5. Centralny Magazyn Dystrybucyjny Bayer w Błoniu prowadzi działalność w zakresie logistyki magazynowej produktów firmy Bayer.

 6.  

 7. W Centralnym Magazynie Dystrybucyjnym Bayer w Błoniu składowane są substancje niebezpieczne Działu „E” – Zagrożenia dla środowiska, kategorii:  E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii ostre 1 lub przewlekłe 1 oraz E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii 2 Przewlekłe 2 w ilościach decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

 8.  

 9. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych
  z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.
  W przypadku powstania awarii na terenie zakładu społeczeństwo może być powiadamiane o występujących zagrożeniach za pośrednictwem:
  - służb zaalarmowanych przez zakład (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, Obrona Cywilna),
  - inne

 10.  

 11. Bayer Sp. z o.o. opracował i przedłożył właściwym organom raport o bezpieczeństwie. 

 12.  

 13. Opracowany dla Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego Bayer w Błoniu raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zawiera analizy i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dla zidentyfikowanych czterech obszarów działalności zakładu tj. operacje techniczne realizowane na placu manewrowym (obszar 1), wydzielony funkcjonalnie obszar składowania substancji łatwopalnych i wyrobów aerozolowych (obszar 2), składowanie innych niż palne substancji niebezpiecznych (obszar 3) oraz operacje techniczne realizowane w obrębie wydzielonej powierzchni magazynu (obszar 4). Dla każdego z obszarów scharakteryzowano przyczyny zdarzeń awaryjnych, ich potencjalny przebieg, możliwe zabezpieczenia oraz reakcje bezpieczeństwa, a także przeprowadzono ocenę ryzyka dla wytypowanych głównych scenariuszy awarii:

 Lp.  Proces  Nazwa zdarzenia:  Środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjno-proceduralne):
 Obszar 1 Transport Pożar jednostki transportowej - kontrola pojazdów,
- ograniczenia w ruchu pojazdów,
- wymogi ADR,
- instrukcje/procedury,
- nadzór uprawnionych osób,
- szkolenia,
- sprzęt gaśniczy,
- systemy i środki awaryjne,
Uszkodzenie/wyciek
 Obszar 2 Składowanie towarów Uwolnienie zawartości pojemników aerozolowych - standardy techniczne wyposażenia,
- instrukcje i procedury: operacyjne, techniczne, stanowiskowe, ADR, BHP, ppoż. i awaryjne,
- nadzór uprawnionych pracowników,
- szkolenia wstępne, stanowiskowe i specjalistyczne,
- audyty bezpieczeństwa,
- systemy kontrolno-pomiarowe,
- systemy detekcji,
- specjalistyczne instalacje ppoż.,
- systemy i środki awaryjne,
- okresowe ćwiczenia planu operacyjno-ratowniczego.
 Obszar 3  Składowanie towarów Uwolnienie substancji niebezpiecznej dla środowiska wodnego
 Obszar 4 Składowanie towarów Pożar
Transport

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020